நல்வாழ்த்து!

புதிய அரசிற்கு வாழ்த்துகள்!
புரிந்துகொள்வோம், வாருங்கள்!

வென்றவர் உரைப்பது இங்கு வேதம்!
வேண்டாம் இனி வீண் விவாதம்!
சென்றவர் நிலையை எண்ணிப் பாரும்;
சேர்ப்பது செயலின் விளைவாகும்!

வாழ்க மக்களாட்சி!
வரவேண்டும் இறையாட்சி!

– கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply