நல்ல நிலமாய் நானும் திகழ……

​நல்ல நிலமாய் நானும் திகழ…

நற்செய்தி மாலை: மாற்கு 4:8

“ஆனால் இன்னும் சில விதைகள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்தன. அவை முளைத்து வளர்ந்து, சில முப்பது மடங்காகவும் சில அறுபது மடங்காகவும் சில நூறு மடங்காகவும் விளைச்சலைக் கொடுத்தன.”
நற்செய்தி மலர்:
நல்ல நிலமாய் நானும் திகழ,
நன்றாய் என்னை உருமாற்றும்.
வல்ல ஆவி மழையை அனுப்பி,
வறண்ட என்னில் அருளூற்றும்.
இல்லை உரங்கள் எனாதவகையில்,
இயற்கை வளத்தை நீர் புதையும்.
சொல்ல இயலா அளவில் விளைய,
சொல்லாம் விதையை எனில் விதையும்!
ஆமென்.

Leave a Reply