துணையாளர்!

துணையாளர்!

இறைவாக்கு: யோவான் 14:26.

  1. என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்பப்போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்குப் போதித்து, நான் உங்களுக்குச் சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார்.

இறைவாழ்வு:

இணையாய் வந்த இல்லாள் கூட,
இறுதிவரைக்கும் இருப்பாளோ?
பிணையாய் நின்ற பிள்ளையுங்கூட
பிரியாதிருந்து, பொறுப்பானோ?
அணையா ஒளியாய் அன்பு காட்ட,
ஆண்டவர் அமைத்த வழி ஏதோ?
துணையாயிருந்து, தூதாய் மாற்றும்,
தூய ஆவியார் இதோ, இதோ!

ஆமென்.

-கெர்சோம் செல்லையா.