தற்கொலை!

நற்செய்தி: யோவான் 8: 22.

நல்வழி:


உன் பிறப்பு, உன் விருப்பா?

உண்மை அது இல்லை. 

என் இறப்பு, என் முடிவா?

எனக்குரிமை இல்லை. 

தன் பிறப்பின் நோக்கறிவின்,

தவறுமிடம் இல்லை.

நன் வாழ்வு, நம் இறையில்;

நம்பின், குறைவில்லை!

ஆமென். 


-கெர்சோம் செல்லையா.