சட்டம்!

சட்டம்!


நற்செய்தி: யோவான் 7;19.

நல்வழி:


நேர்மையான வாழ்க்கை வாழ,

நிறைவேற்றும் ஒரு சட்டம்.

கூர்மையான வாளாய் மாறி, 

கொன்றால் பெரு நட்டம். 

யார் எவரை அழிப்பதென்ற,

இழிஞர் போடுந் திட்டம்,

பார் அளந்த இறையின் முன்பு,

பறக்க இயலா பட்டம்!


ஆமென். 

-கெர்சோம் செல்லையா.