கிறித்து பிறப்பின் வாழ்த்து!

கிறித்து பிறப்பின் வாழ்த்துகள்!

பிறக்கும் நோக்கம் புரியார் புரிய,
பிள்ளை ஒருவர் பிறக்கிறார்.
திறக்கும் புது வழி தெரியார் தெரிய,
தெய்வ மகனாய்ப் பிறக்கிறார்.
இரக்கம் அவ்வழி, என்றே உணர்த்த,
இரங்கும் மீட்பர் பிறக்கிறார்.
நிறைக்கும் அன்பில், நேர்மை புணர்த்த,
நெஞ்சில் இயேசு பிறக்கிறார்!

Merry Christmas ❣️

-கெர்சோம் செல்லையா.