கண்ணீர்க் கதை!

கல்லில் வடித்த கண்ணீரைச்
சொல்லில் எழுத அறியேனே.
பல்லைக் காட்டி உலகோர் முன்
நில்லார் இவரைப் புகழ்வேனே.

எல்லாம் அறிந்த இறைமகனே,
இல்லார் இவரை நோக்கிடுமே.
பொல்லார் நினைவு பொய்த்திடவே,
நல்லாயனாய் மீட்டிடுமே!

-கெர்சோம் செல்லையா.

Somewhere in Europe…photo by Jérémy Vaast. — with Danielle Lehning and19 others.
Photo: Somewhere in Europe...photo by Jérémy Vaast.
Like ·  · Promote · Share

Leave a Reply