ஒரே மந்தை! ஒரே மேய்ப்பன்!

ஒரே மந்தை, ஒரே மேய்ப்பன்!
வாக்கு: யோவான் 10:16.

16. இந்தத் தொழுவத்திலுள்ளவைகளல்லாமல் வேறே ஆடுகளும் எனக்கு உண்டு; அவைகளையும் நான் கொண்டுவரவேண்டும், அவைகள் என் சத்தத்துக்குச் செவிகொடுக்கும், அப்பொழுது ஒரே மந்தையும் ஒரே மேய்ப்பனுமாகும்.

வாழ்வு:

தந்தை ஒருவன், பிள்ளைகள் பலபேர்;

தான்மட்டும் பிள்ளை எனலாமா?

மந்தை ஆடுகள் இருப்பிடம் வேறூர்;

மற்றவை கழுதை எனலாமா?

இந்தத் தவறைச் செய்கிற ஊழியர்,

இதுவும் இறைவழி எனலாமா?

சொந்தக் கூட்டைத் திருத்தியமைப்பீர்;

சொற்படி நடப்போம் எனலாமா?


ஆமென்.

-கெர்சோம் செல்லையா.