என்னிலையாயினும்!

எந்த நிலை என்றாலும்!

இறை மொழி: யோவான் 21:18-19.

18. நீ இளவயதுள்ளவனாயிருந்தபோது உன்னை நீயே அரைகட்டிக்கொண்டு, உனக்கு இஷ்டமான இடங்களிலே நடந்து திரிந்தாய்; நீ முதிர்வயதுள்ளவனாகும்போது உன் கைகளை நீட்டுவாய்; வேறொருவன் உன் அரையைக் கட்டி, உனக்கு இஷ்டமில்லாத இடத்துக்கு உன்னைக் கொண்டுபோவான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.

19. இன்னவிதமான மரணத்தினாலே அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்தப்போகிறானென்பதைக் குறிக்கும்படியாக இப்படிச் சொன்னார். அவர் இதைச் சொல்லியபின்பு, அவனை நோக்கி: என்னைப் பின்பற்றிவா என்றார்.

இறை வழி:

எந்நிலை என்பதில் இல்லை;

இயேசுவே எனக்கு எல்லை.

அந்நிலை நோக்கிச் செல்வேன்;

அதுவே வாழ்வெனச் சொல்வேன்.

இந்நிலை அடைந்த முன்னோர்,

இவ்வழி நடந்து சொன்னோர்,

செந்நிலைக் கென்றே அழைத்தார்;

சிலுவை சுமந்துயிர் பிழைத்தார்!

ஆமென்.

May be an image of text that says 'John 21:18-19, "Verily, verily, say unto thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedst whither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not. This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me."'