எது தீட்டு?

தீட்டு!

இறை மொழி: யோவான் 18:28.

28. அவர்கள் காய்பாவினிடத்திலிருந்து இயேசுவைத் தேசாதிபதியின் அரமனைக்குக் கொண்டுபோனார்கள்; அப்பொழுது விடியற்காலமாயிருந்தது. தீட்டுப்படாமல் பஸ்காவைப் புசிக்கத்தக்கதாக, அவர்கள் தேசாதிபதியின் அரமனைக்குள் பிரவேசியாதிருந்தார்கள்.

இறை வழி:

கொல்லத் துடிப்பதே தீட்டு;

கொடுமை செய்தலே தீட்டு.

வெல்லும் பொய்யே தீட்டு;

விளையும் தீங்கும் தீட்டு.

சொல்லில் உண்டு தீட்டு;

சொல்பவர் நெஞ்சே தீட்டு.

பல்வகை கண்டேன் தீட்டு,

பாடும் நானே தீட்டு!

ஆமென்.

May be an image of 1 person and text that says 'Not Wanting to Be Defiled! -John 18:28-32 NLT-'