எண்ணப் பேய் விரட்டல்!

எண்ணப் பேய் விரட்டல்!

நற்செய்தி மாலை: மாற்கு 5:9-10.

“அவர் அம்மனிதரிடம், “உம் பெயர் என்ன?” என்று கேட்க அவர், “என் பெயர் “இலேகியோன் “, ஏனெனில் நாங்கள் பலர்” என்று சொல்லி, அந்தப் பகுதியிலிருந்து தங்களை அனுப்பிவிட வேண்டாமென்று அவரை வருந்தி வேண்டினார்.”

நற்செய்தி மலர்:

ஒன்றல்ல, நம்மைப் பிடித்த

எண்ணப் பேய்கள், ஒன்றல்ல.

என்றல்ல, என்றே உரைத்து

இழந்தோர் புகழ்தல், என்றல்ல.

நன்றல்ல, பேய்கள் பின்னால்

நாமும் செல்லல், நன்றல்ல.

இன்றல்ல, இப்படி நாளும்

எதிர்ப்போம் தீமை, இன்றல்ல!

ஆமென்.

நற்செய்தி மாலை's photo.

Leave a Reply