உறக்கம்!

உறக்கம்!

வாக்கு: யோவான் 11:11-15. 

வாழ்வு:

இரவில் உறங்கி விழுவது போல,

இறப்பவர் விழுவது தெரிகிறது. 

உறக்கம் கலைய எழுவது போல,

உயிர்ப்பவர் எழுவதும் தெரிகிறது. 

எரிகிற நெருப்புள் முடிவது போல, 

ஏற்கார் முடிவு தெரிகிறது.

விரிகிற ஒளிக்கதிர் விடிவது போல,

விண்ணக விடிவும் தெரிகிறது!

ஆமென். 


-கெர்சோம் செல்லையா.