உயிர்த்தெழுதல் வாழ்த்து!

இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல்!

பிறப்பின் முடிவு இறப்பு என்று 

பேசுகின்ற  மாந்தர் முன்,

இறப்பின் பின்பு  வாழ்வு உண்டு,

என்கிறார் ஏசு உயிர்த்து.

திறப்பின் வாசல் இதுவே என்று,

தேடுவார்க்கு  அவர் பின்,

சிறப்பு வாழ்வு ஒன்று உண்டு;

சேர்வோம் நாம் உயிர்த்து!


ஆமென். 


-கெர்சோம் செல்லையா.