உங்கள் வாழ்வில், ஒளி பரவ வாழ்த்துகள்!

உங்கள் வாழ்வில், ஒளி பரவ வாழ்த்துகள்!
——————————————————-

இறையாய் இருப்போன் ஒளிர்கின்றான்;
இருளை எங்கும் ஒழிக்கின்றான்.
நிறைவாய் வெளிச்சம் பகிர்வதற்கு,
நமையும் விளக்காய் அழைக்கின்றான்.
பறையாய் வெடிக்கும் கரிமருந்தால்,
பறவையும் அஞ்சுதல் காண்கின்றான்.
சிறையாய்ப் பிடிக்கும் தீச்செயலைச்
சீக்கிரம் கைவிடக் கேட்கின்றான்!
-கெர்சோம் செல்லையா.

நற்செய்தி மாலை's photo.

Leave a Reply