இவன்தான் தமிழன்!

இவன்தான் தமிழன்!
திரை கடல் ஓடி திரவியம் சேர்த்தான்;
கரை தெரியாது கடலினைப் பார்த்தான்.
துரைபோல் வந்தவர் காலில் விழுந்தான்;
இரையாய் இவனே தன்னை இழந்தான்!
-கெர்சோம் செல்லையா.

South Asia expert John Guy says that South India traders in the first millennium were driven by an appetite for gold.
SCROLL.IN

Leave a Reply