இறையன்பு!

இறையன்பு!

இறை மொழி: யோவான் 17:26.

26. நீர் என்னிடத்தில் வைத்த அன்பு அவர்களிடத்திலிருக்கும்படிக்கும், நானும் அவர்களிலிருக்கும்படிக்கும், உம்முடைய நாமத்தை அவர்களுக்குத் தெரியப்படுத்தினேன்; இன்னமும் தெரியப்படுத்துவேன் என்றார்.

இறை வழி:

என்ன அறிவை, இறையிடம் பெற்றோம்,

எண்ணுவோமா நண்பர்களே?

சொன்ன வாக்கின் பொருளும் கற்றோம்,

சொல்லுவோமா, அன்பர்களே?

அன்பு தானே, இறைவனின் வடிவம்,

அகத்திலுண்டா, நண்பர்களே?

பின்பு தருவோம், இயேசுவின் படிவம்,

பெரும்பேரறிவு, அன்பர்களே!

ஆமென்.

-கெர்சோம் செல்லையா.

No photo description available.