இன்றைய இராக்

இப்படிக் கொல்ல எவர் சொன்னாலும்,
அப்படிச் சொல்லும் இறை வேண்டாம்.
எப்படி அன்பை எவர் கொடுத்தாலும்,
தப்பாதவருள் இறை உண்டாம்!
-கெர்சோம் செல்லையா.
 We need to pray for all those who are facing religious persecution in Iraq.
Ravikumar Stephen Ph D's photo.
Ravikumar Stephen Ph D's photo.
Ravikumar Stephen Ph D's photo.
Ravikumar Stephen Ph D's photo.
Ravikumar Stephen Ph D's photo.

Leave a Reply