இன்றையத் தேவை!

இன்றையத் தேவை!

இறையருள் நாடல் இன்றையத் தேவை.
இதை ஈவதுதான் இறை நம்பிக்கை.
குறை பெருத்திருத்தல் நமது வாழ்க்கை.
கிறித்துவில்தான் நிறை நம்பிக்கை!
மறைபொருள் தேடல் மாண்பின் தன்மை;
மாயை நீக்கும் வாக்கின் நன்மை.
திரைமறைவாய் வரும் தீயோன் தீமை,
தெய்வ விழியில் நோக்கின் நன்மை!

-கெர்சோம் செல்லையா.