அவன் நானில்லை!

அவன் நானில்லை!

இறை மொழி: யோவான் 18:17-18.

17. அப்பொழுது வாசல்காக்கிற வேலைக்காரி பேதுருவை நோக்கி: நீயும் அந்த மனுஷனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா என்றாள். அவன்: நான் அல்ல என்றான்.

18. குளிர்காலமானபடியினாலே ஊழியக்காரரும் சேவகரும் கரிநெருப்புண்டாக்கி, நின்று, குளிர்காய்ந்துகொண்டிருந்தார்கள்; அவர்களுடனே கூடப் பேதுருவும் நின்று குளிர்காய்ந்துகொண்டிருந்தான்.

இறை வழி:

நீயும் இயேசுவின் அடியான்தானே?

நேர்மையோடு பதில் சொல்வாய்.

பேயும் கூட இதனைச் சொல்லும்;

பிறகு எதற்கு மறுத்தாய்?

தேயும் வாழ்வில் உண்மை வேண்டும்;

தெரிந்தும் நீ பொய் சொன்னாய்.

ஆயும் ஆவியர் அனலில் புகுந்து,

அடியோடுன்னை வெறுப்பாய்!

ஆமென்.

May be an image of 4 people