அதுவும் எட்டவில்லை!

கண் கலங்க வைத்த புகைப்படம்..

மீந்து போன உணவுகளை குப்பையில் கொட்டாமல் ,
ஏழை மக்களுக்கு கொடுங்கள்...

அவர்களின் வாழ்த்துகள் உங்களை நிச்சயமாக உயர்த்தும்....

visit our page__> புரட்சி            :'(
சென்னையில் அம்மா உணவிருந்தும், 
சிறியருக் கதுவும் எட்டவில்லை!
இன்னிலை நீங்க என் செய்வோம்?
ஏழையில் இயேசுவைப் பார்த்திடுவோம்!
-கெர்சோம் செல்லையா.
 

Leave a Reply