உன்னை விட்டு, விலகவும் மாட்டேன்,

ஒருபோதும் கை, விடவும் மாட்டேன்

என்றும் எங்கும், உன்னோடிருப்பேன்.

இவ்வாக்காலே, இறை அழைத்தார்.

அன்றதை நம்பி, யோசுவா சென்றார்.

ஆண்டவராலே, தலைவருமானார்.

இன்றிதைக் கேட்டு, நடப்பவர் யாரோ?

எங்கள் தலைவரோ, பிழைத்தார்!

(யோசுவா 1:1-9)

May be an image of text that says 'HARVEST TAMIL MINISTRIES I WILL NEVER LEAVE YOU NOR FORSAKE YOU. JOSHUALIS FOLLOWUS FOL US 岡fO HARVEST KLANG NANESTKLANG.IHARVESTEQUINEP HARVESTKLANG HARVEST EQUINE PARK HARVEST HARVESTBATANGBERJUNTAI BATANG BERIUNTAI'