காட்டுள் மோசே நடந்தாலும்,

கடுந்துயர்கள் அடைந்தாலும்,

ஏட்டில் எழுத மறக்கவில்லை;

இறையாலன்றி பிறக்கவில்லை.

நாட்டில் சட்டங்கள் பின் வந்தும்,

நற் காப்புறுதிகள் அவை தந்தும்,

வாட்டம் இதுபோல் தீர்க்கவில்லை;

வறியரும் வேறு பார்க்கவில்லை!

(லேவியர் 19:9-18).

May be an image of text that says 'LOVE LOVEYOUR YOUR NEIGHBOR yoursell rsell as yours Leviticus19:9-18 Leviticus 19:9-18'