மிகுதியாய்ப் பலபேர் ஓடி எடுத்தும்,

மீதியாய் மன்னா நிரப்பவில்லை.

பகுதியில் கொஞ்சம் கை பிடித்தும்,

பசித்து, குறைவென இரக்கவில்லை.

தகுதியும் பண்பும் பலவாயிருந்தும்,

தருவதில் வேறு படவில்லை.

யகுவா போதும், என்று திருந்தும்,

எவரையும் கை விடவில்லை!

(விடுதலைப் பயணம் 16).

May be an image of stone-fruit tree and text that says 'Whoever gathered much had nothing left over, and whoever gathered little had no lack. lillieamma.com 2 Corinthians 8:15'