வேறு வழியற்றதாலே விடுவித்தார்.

விட்ட பின் எகிப்தியர் ஒடுகிறார்.

ஆறு நூறு தேரிலே விரைந்தார்;

அக்காடெங்கிலும் தேடுகிறார்.

பேறு நிறைந்த இசரயெல்லரோ,

பெருங்கடல் முன்பு வாடுகிறார்.

யாருமுதவிட இயலா நிலையில்,

இறையே கடத்தி விடுகிறார்!

(விடுதலைப் பயணம் 14).

May be an image of horizon, beach, ocean and water