எழுபது பேராய் எகிப்திற்கு வந்தோர்,

இருபது இலட்சமாய்க் கடக்கிறார்.

அழுவது தானே தம் நிலை என்றோர்,

ஆர்ப்பரித்தவராய் நடக்கிறார்.

விழுவது பார்வோன் வீம்பென்றறியார்

விரும்பி இன்றும் கிடக்கிறார்.

தொழுவது இறையெனக் கீழ்ப்படிந்தார்

தோல்வித் தடைகளை உடைக்கிறார்!

(விடுதலைப் பயணம்:12).

May be an image of the Great Sphinx of Giza