முதலில் தயக்கம் கொண்டிருந்தாலும்,

முடிவுடன் மோசே புறப்பட்டார்.

இதுவரை நடத்திய ஆடுகள் விட்டும்,

இறையின் சொற்படி புறப்பட்டார்.

எது சொன்னாலும் ஏற்க மறுக்கும்,

எகிப்திய அரசிடம் புறப்பட்டார்.

புதுமை என்ன? புரியா இனத்தையும்,

புது இடம் நடத்த, புறப்பட்டார்!

(விடுதலைப் பயணம் 4)

May be an image of 1 person, the Great Sphinx of Giza and text