நாற்பது ஆண்டுகள் நாட்டில் கற்றும்,

நடத்தும் தலைமை கிடைக்காது,

கார் இருள் காட்டில் கற்றுத் தேறும்,

கடவுட் தொண்டரைப் பாருங்கள்.

பார்வோன் நாட்டில் கற்றது வீரம்;

படைத்தோர் பணிக்கது போதாது.

நேர்மை நெஞ்சில் ஈரமும் வேண்டும்.

நிறைக்கும் இறை முன் வாருங்கள்!

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎Moses oלeל WHY WAS IN THE WILDERNESS for 40 years?‎'‎‎