பன்னிரு பிரிவாய்ப் பரந்து கிடந்த,

பல இலட்சத்து மாந்தரை,

முன் நிலை நின்று, விடுதலை செய்ய,

மோசேயை இறை தெரிகிறார்.

தன் இரு கைகளில் ஆயுதம் சுமந்த,

தவறிப் போன தலைவனை,

விண் விருப்பறிந்து, நீதியைச் செய்ய,

வேகா முள்ளில் எரிகிறார்!

(விடுதலை நூல் 2 & 3)

May be an image of 1 person and fire