தன்னைப் போன்றே படைத்தார்;

தன் பண்பாகவே படைத்தார்.

இந்நிலச் செல்வம் கொடுத்தார்;

யாவையும் ஆளவே கொடுத்தார்.

எந்நிலை என்று பார்த்தால்,

இறை கீழ் உயர்நிலை என்பார்;

அந்நிலை போதும் அரசே;

அழகு உமது படைப்பே!

(தொடக்க நூல் 1:28-31)

May be a graphic of Haystack Rock and text that says 'GOD BLESSED THEM. GOD SAID TO THEM, "BE FRUITFUL, MULTIPLY, FILL THE EARTH, AND SUBDUE IT. HAVE DOMINION OVER THE FISH OF THE SEA, OVER THE BIRDS OF THE SKY, AND OVER EVERY LIVING THING THAT MOVES ON THE EARTH." GENESIS 1:28 WEB'