நிறை மகிழ்வு!

நிறைவான மகிழ்ச்சி !

இறை மொழி: யோவான் 17: 13.  

இறை வழி:

எதிலும் குறைவாய் இருப்பவர் நாமே;

என்பதை உணர்வாய் மானிடமே. 

அதினதன் குறையை நிரப்ப முயன்றும்,  

அடையவும் இல்லை மண்ணிடமே. 

புதிராய் இருப்பினும் புரிதல் நலமே,

பொறுமையாய்க் கேளு என்னிடமே.

மதிநிறை மகிழ்வு இயேசுவேயாகும்;

மன்றாடுவாய் விண்ணிடமே!


ஆமென். 
-கெர்சோம் செல்லையா.