யோவான் 11:1-3

வாக்கு: யோவான் 11:1-3. 

வாழ்வு:


பிணி, மூப்பு, சாவு,

பிறப்பு தொட்டு உண்டு.

இனி வராது என்று, 

இயம்புகிறவர் மண்டு!

அணி அணியாய் அன்று,

அழைக்கு முன்னே கண்டு,

பணி இயேசுவை இன்று,

பகிரும் அன்பு கொண்டு!


ஆமென்.