புவியோர் இல்லை!

புவியோர் இல்லை!

இறை மொழி: யோவான் 17:14.

14 – நான் உம்முடைய வார்த்தையை அவர்களுக்குக் கொடுத்தேன்; நான் உலகத்தானல்லாததுபோல அவர்களும் உலகத்தாரல்ல; ஆதலால் உலகம் அவர்களைப் பகைத்தது.

இறை வழி:

உண்மை சொன்னால், பொய்மை எதிர்க்கும்;

ஒவ்வொரு பேரும் அறிந்ததே.

நன்மை செய்தால், தீவினை மிதிக்கும்;

நன்றாய் நாமும் தெரிந்ததே.

அண்மை நிகழ்வுகள் ஆயிரம் சொல்லும்;

ஆண்டவர் முதலில் சொன்னதே.

எண்ணிப் பார்த்து இறை பின் செல்லும்;

இவ்வழி இப்புவி வென்றதே!

ஆமென்.

-கெர்சோம் செல்லையா.

May be a graphic of map, poster, globe and text