படைத்தவர் பண்பு!

படைத்தவர் பண்பு!
வாக்கு: யோவான் 10:37-38.  

வாழ்வு:


படைத்தவர் பண்பு யாரில் உண்டு?

பாரில் பலரிடம் தேடினேன்.

உடைத்தவர், உடைப்பவர் பலரைக் கண்டு,

உள்ளில் வருந்தி வாடினேன். 

கிடைப்பவர் இனிமேல் இல்லை என்று,

கேள்விப் பெட்டியை மூடினேன்.

அடைத்திடும் வேளை, இயேசு நின்று,

அன்பிலணைக்கவே, பாடினேன்!


ஆமென். 


கெர்சோம் செல்லையா.