நேர்மை!

நேர்மை வாழ்வு!

இறை மொழி: யோவான் 17:25.

25. நீதியுள்ள பிதாவே, உலகம் உம்மை அறியவில்லை, நான் உம்மை அறிந்திருக்கிறேன்; நீர் என்னை அனுப்பினதை இவர்களும் அறிந்திருக்கிறார்கள்.

இறை வழி:

நூற்றுக்கு நூறு, நேர்மை என்றால்,

நிமிர்ந்து நிற்க, எவருமில்லை.

போற்றுதற்குரிய, இறையின் அன்பால்,

போகிறோமெனில், தவறுமில்லை.

மாற்றியமைக்கும், மைந்தன் வாழ்வில்,

மாசினைத் தேடின், எதுவுமில்லை.

கூற்றினைப் போல, முயல்வார் மீள்வில்,

கிறித்துவன்றி, புதுமையில்லை!

ஆமென்.

-கெர்சோம் செல்லையா.

May be an image of text