நினைப்போமா?

நினைப்போமா?


புலிகள் உண்பது மகிழ்ச்சி என்ற,

புதிய பொருளியல் ஆட்சிகளில்,

வலியில் மடியும் மான்களை மீட்க,

வழி ஏதேனும் நினைத்தோமா? 

 எலிகள் என்று எண்ணப்படுகிற, 

எளிய மக்கள் வீழ்ச்சிகளில்,

பலியைத்தானே பார்க்கின்றீர்கள்.

பலியாவோரை  நினைப்போமா?


-செல்லையா.