கொல்லும் பலிகள் கொடுப்பது நன்றா?

கீழ்ப்படிந்து நடப்பது நன்றா?

வெல்லும் வீரர் புகழ்தல் நன்றா?

வெறியில்லாத இரக்கம் நன்றா?

சொல்லும் இறையின் வாக்கு நன்றா?

சொந்தமான மடமை நன்றா?

இல்லை வேறு இனிமை இல்லை;

இறையே நமக்கு என்றும் நன்று!

(1 சாமுவேல் 15:22).

May be an illustration of text that says 'Obediance 1 1 SAMUEL 15:22 Sacrifico Sac IS BETTER THAN'