குற்றம் சாட்டுதல்!

யோவான் 8:10.

நல்வழி:


உளச்சான்று வேலை செய்தால்,

ஒருவரையும் கல்லெறியோம். 

கிளைச்சான்றும் நாம் தேடோம்;

கேடு கெட்ட  சொல்லெறியோம்.

பழச்சாற்றின்  இனிமையெனும்,

பண்புகளால் நாம் நிறைவோம்.

இழக்காமல் இவை வளர்ப்போம்;

இன்னொருவர் குறைகூறோம்!

ஆமென்.  


-கெர்சோம் செல்லையா.