கிறித்து உயிர்ப்பு வாழ்த்துகள்!

கிறித்து உயிர்ப்பு வாழ்த்துகள்!
பிறப்பின் செய்தி கேட்டோர் சொன்னார்;
பிள்ளை இயேசு அதிசயம்.
சிறப்பில் வாழ்ந்து, அவரும் செய்தார்,
செய்ய இயலா அதிசயம்.
இறப்பின் காட்சி கண்டோர் சொன்னார்;
இறைதரு வாழ்வின் அதிசயம்.
திறக்கும் கல்லைச் சொல்லச் செய்தார்,
தெய்வ மகன் ஓர் அதிசயம்!
ஆமென்.
கெர்சோம் செல்லையா.