உரிமை!

ஆட்சியுரிமை!

இறை மொழி: யோவான் 19:10-11.

10. அப்பொழுது பிலாத்து: நீ என்னோடே பேசுகிறதில்லையா? உன்னைச் சிலுவையில் அறைய எனக்கு அதிகாரமுண்டென்றும், உன்னை விடுதலைபண்ண எனக்கு அதிகாரமுண்டென்றும் உனக்குத் தெரியாதா என்றான்.

11. இயேசு பிரதியுத்தரமாக: பரத்திலிருந்து உமக்குக் கொடுக்கப்படாதிருந்தால், என்மேல் உமக்கு ஒரு அதிகாரமுமிராது; ஆனபடியினாலே என்னை உம்மிடத்தில் ஒப்புக்கொடுத்தவனுக்கு அதிக பாவமுண்டு என்றார்.

இறை வழி:

ஆளும் உரிமை ஆண்டவர் தருவது.

அறிந்து ஆள்பவர், யார் இங்கே?

வாழும் உரிமை அனைவர்க்குரியது.

வழி மறுப்பதால், போர் இங்கே.

தாழும் நிலைக்குத் தள்ளிக் கெட்டது

தன்னலமாகும், கேள் இங்கே.

நீளும் துன்பம் முடிக்கப்பட்டது,

நேர்மையிலாகும்; வாழ் இங்கே!

ஆமென்.

No photo description available.