இறைப்பற்று என்றால் என்ன?

இறைப்பற்று என்றால் என்ன?


உண்மை என்பது  இறை பண்பாகும்.

 உள்ளில்  உண்மை பிறக்கட்டும்.

நன்மை செய்தல்  வெளிப்பாடாகும்.

நமது வாழ்க்கை உரைக்கட்டும். 

வன்மக் கொடுமை யார் பண்பாகும்?

வருத்தும் அலகை இறக்கட்டும்.

இன்னல் நீக்கி எளியருக்கிரங்கும்.

இறைப் பற்று  சிறக்கட்டும்!

-கெர்சோம் செல்லையா.