இயேசுவே வாழ்வு!

இயேசுவே வாழ்வு!

நற்செய்தி: யோவான் 6:55-58.  
55. என் மாம்சம் மெய்யான போஜனமாயிருக்கிறது, என் இரத்தம் மெய்யான பானமாயிருக்கிறது.
56. என் மாம்சத்தைப் புசித்து, என் இரத்தத்தைப் பானம்பண்ணுகிறவன் என்னிலே நிலைத்திருக்கிறான், நானும் அவனிலே நிலைத்திருக்கிறேன்.
57. ஜீவனுள்ள பிதா என்னை அனுப்பினதுபோலவும், நான் பிதாவினால் பிழைத்திருக்கிறதுபோலவும், என்னைப் புசிக்கிறவனும் என்னாலே பிழைப்பான்.
58. வானத்திலிருந்திறங்கின அப்பம் இதுவே; இது உங்கள் பிதாக்கள் புசித்த மன்னாவைப் போலல்ல, அவர்கள் மரித்தார்களே; இந்த அப்பத்தைப் புசிக்கிறவனோ என்றென்றைக்கும் பிழைப்பான் என்றார்.  


நல்வழி:


குலைந்து போகும் வாழ்க்கை கண்டு,

குமுறும் எந்தன் நல் நண்பா,

கலைந்து போகா வாழ்வு உண்டு;

கடவுள் வாக்கு கேள் அன்பா.

தொலைந்து போனோர் மீள்தல் கண்டு, 

தூய்மையாக, நினை நண்பா.

அலைந்து தேடும் இயேசு உண்டு;

அவரே வாழ்வு, இணை அன்பா!


ஆமென்.

-கெர்சோம் செல்லையா.