இயேசுவே அரசன்!

இயேசு அரசன்!

இறை மொழி: யோவான் 19: 19-20.

19. பிலாத்து ஒரு மேல்விலாசத்தை எழுதி, சிலுவையின்மேல் போடுவித்தான். அதில் நசரேயனாகிய இயேசு யூதருடைய ராஜா என்று எழுதியிருந்தது.

20. இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட இடம் நகரத்திற்குச் சமீபமாயிருந்தபடியினால், யூதரில் அநேகர் அந்த மேல்விலாசத்தை வாசித்தார்கள்; அது எபிரெயு கிரேக்கு லத்தீன் பாஷைகளில் எழுதியிருந்தது.

இறை வழி:

எவ்வளவு முயன்று கெடுத்தாலும்

உண்மை ஒருநாள் வெளிப்படும்.

இவ்வளவு நிந்தை கொடுத்தாலும்,

இயேசுவே அரசன், எழுதப்படும்.

அவ்வளவு அறிவைப் பெற்றிருந்தும்,

அது புரியாமல் போனதே!

செவ்வளவு நேர்மை கற்றிடுவோம்;

செய்யும் இறையால் ஆனதே!

ஆமென்.

May be an image of text that says 'Meaning of the Inscription I.N.R.I. -IEVS N- NAZARENVS R- REX IVDAEORVM It is Latin which literally means: "Jesus of Nazareth, King of the Jews." Catholic Fortress'