அழகும், பேரழகும்!

அழகும், பேரழகும்!

ஓடுதல் ஆற்றிற்கு அழகு.

ஒடுங்குதல் ஊற்றிற்கழகு.

பாடுதல் பறவைக்கு அழகு.

பாய்தலே விலங்கிற்கழகு.

கூடுதல் மனிதர்க்கு அழகு;

கொடுப்பதே நமக்கழகு.

தேடுதல் அறிவியல் அழகு.

தெரியும் இறை, பேரழகு!

-கெர்சோம் செல்லையா.

May be an image of deer