பொங்கல் வாழ்த்து!

பொங்கல் வாழ்த்து!


எங்கும் எவர்க்கும் உண்ணும் உணவை,

என்றும் தருமிறையே போற்றி.

பொங்கும் இனிய உணவில் அன்பை,

புகட்டும் நல்ல மனையே போற்றி.

மங்கும் நிலையில் மயங்கும் உழவை,

மகிழ்ந்து செய்யும் நட்பே போற்றி;

உங்கள் உழைப்பே நாட்டின் வலிமை;

உணரு தமிழ் இனமே போற்றி!


கெர்சோம் செல்லையா.

Leave a Reply