ஒழியாத வாக்கு!

ஒழியாத வாக்கு!

கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 16:17.

17  வேதத்தில் ஒரு எழுத்தின் உறுப்பு அவமாய்ப் போவதைப்பார்க்கிலும், வானமும் பூமியும் ஒழிந்துபோவது எளிதாயிருக்கும்.  

ஒழியாத வாக்கு!கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 16:17.

17  வேதத்தில் ஒரு எழுத்தின் உறுப்பு அவமாய்ப் போவதைப்பார்க்கிலும், வானமும் பூமியும் ஒழிந்துபோவது எளிதாயிருக்கும்.  

கிறித்துவில் வாழ்வு:

அழியாத செல்வம் எதுவெனக் கேட்டேன்,

அழிந்து மாளும் உலகத்திலே.

தெளியாத நாளில் சேர்த்தவை இழந்தேன்.

தேடிய எதுவும் நிலைக்கலையே.

விழியாலே எட்டா விண்ணைக் கேட்டேன்,

வெந்து நொந்து இருக்கையிலே;

ஒழியாத வாக்கை இறையிடம் பெற்றேன்.

உணர்ந்தோர் எவரும் தொலைக்கலையே!

ஆமென்.

Leave a Reply