ஊசிக் காதும் ஒட்டகமும்!

ஊசிக் காதில் நுழைவதற்கு!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 18:24-25.

24  அவன் மிகுந்த துக்கமடைந்ததை இயேசு கண்டு: ஐசுவரியமுள்ளவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது எவ்வளவு அரிதாயிருக்கிறது.

25  ஐசுவரியவான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதைப்பார்க்கிலும், ஒட்டகமானது ஊசியின் காதிலே நுழைவது எளிதாயிருக்கும் என்றார்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:

ஓடிக் குதிக்கும்  ஒட்டகம் ஓன்று,

ஊசிக் காதில் நுழைவதற்கு,

பாடிக் கொண்டு வந்தது கண்டு,

பார்த்தோர் வியந்து நின்றாராம்.

தேடிச் சேர்த்த செல்வம் கொண்டு,

தெய்வ அரசைப் பிடிப்பதற்கு,

கோடிக் கணக்கில் மக்கள் உண்டு.

கிறித்தோ முடியாதென்றாராம்!

ஆமென்.

Leave a Reply