தூது

தூய்மையாக வாழ விரும்பின்,
தூது கேட்பீர் நண்பர்களே.
வாய்மையான தெய்வ வாக்கால்,
வாழ்வில் மாற்றம் காணுங்களே!
நல்வாழ்த்து:
உள்ளிருக்கும் இறையே போற்றி;
ஊக்குவிக்கும் மைந்தா போற்றி.
கள்ளமில்லா ஆவியர் போற்றி;
கழுவ வேண்டிக் கேட்டேன், போற்றி!

நல்வாக்கு:

மத்தேயு 25:22-23.
“இரண்டு தாலந்து பெற்றவரும் அவரை அணுகி, ‘ ஐயா நீர் என்னிடம் இரண்டு தாலந்து ஒப்படைத்தீர். இதோ பாரும், வேறு இரண்டு தாலந்து ஈட்டியுள்ளேன் ‘ என்றார். அவருடைய தலைவர் அவரிடம், ‘ நன்று, நம்பிக்கைக்குரிய நல்ல பணியாளரே, சிறிய பொறுப்புகளில் நம்பிக்கைக்குரியவராய் இருந்தீர். எனவே பெரிய பொறுப்புகளில் உம்மை அமர்த்துவேன். உம் தலைவனாகிய என் மகிழ்ச்சியில் நீரும் வந்து பங்குகொள்ளும் ‘ என்றார்”
நல்வாழ்வு:
இரண்டோ மூன்றோ எதுவோ,
இறைவன்  தருவது என்போம்.
முரண்டு பிடிக்கும் உலகம்
மீள்வதர்க்கென்று அறிவோம்.
வறண்ட வாழ்வை மாற்றும்
வருவாய்க்காகச் செய்யோம்.
உறங்கி விழுந்தத் தமிழர்
உணர்ந் தெழும்பச் செய்வோம்!
ஆமென்.

வாக்கும் வழியும்

வாழ இயலா ஏழைக்கும்
வழியாய் இருக்கும் இறைமகனை,
தாழப் பணிந்து வேண்டுதற்கு,
தமிழில் இதனை எழுதுகிறேன்!
ஆழம் நிறைந்த அவரன்பை,
அன்றாடம் நாம் ருசிப்பதற்கு,
கோழை எனக்கும் இரங்கிட்டார்;
கிறித்து புகழைப் பாடுகிறேன்!
நல்வாழ்த்து:
இறைவன் படைத்தது எல்லாம்
இன்பமும் நன்மையுமே.
குறை கூறுதலை நிறுத்தி,
கிறித்துவை நோக்கிடுமே!
நல்வாக்கு;
மத்தேயு 25:19-21.
“நெடுங்காலத்திற்குப் பின் அந்தப் பணியாளர்களின் தலைவர் வந்து அவர்களிடம் கணக்குக் கேட்டார். ஐந்து தாலந்து பெற்றவர் அவரை அணுகி, வேறு ஐந்து தாலந்தைக் கொண்டு வந்து, ‘ ஐயா, ஐந்து தாலந்தை என்னிடம் ஒப்படைத்தீர்; இதோ பாரும், இன்னும் ஐந்து தாலந்தை ஈட்டியுள்ளேன் ‘ என்றார். அதற்கு அவருடைய தலைவர் அவரிடம், ‘ நன்று, நம்பிக்கைக்குரிய நல்ல பணியாளரே, சிறிய பொறுப்புகளில் நம்பிக்கைக்கு உரியவராய் இருந்தீர். எனவே பெரிய பொறுப்புகளில் உம்மை அமர்த்துவேன். உம் தலைவனாகிய என் மகிழ்ச்சியில் நீரும் வந்து பங்கு கொள்ளும் ‘ என்றார்.
நல்வாழ்வு:
சிறியதில் உண்மை,
சிகரத்தில் உயர்த்தும்.
வறியவர் உணர்ந்தால்
வாழ்வும் சிறக்கும்.
பெரியதாய் வளர
பேரருள் கேட்பீர்.
சொரியும் இறைவன்
சொற்படி நடப்பீர்!
ஆமென்.

நற்செய்தி

இன்றைய நற்செய்தி!
மகிழ்வுடன் வாழ வாழ்த்துகிறேன்.
மறைநூல் வாக்கை வழங்குகிறேன்.
பகிர்தலால் இன்பம் பரவிடவே,
படைத்தவரிடத்தில் வேண்டுகிறேன்.
நல்வாழ்த்து:
உம்மைப் புகழ்வதே என் வாழ்வு.
உணர்ந்து நடப்பதே நல் வாழ்வு.
செம்மை வழியைக் கடை பிடித்துச்
செயலில் புகழ்வதே நல் வாழ்த்து!
நல்வாக்கு:
மத்தேயு 25:16-18
”ஐந்து தாலந்தைப் பெற்றவர் போய் அவற்றைக் கொண்டு வாணிகம் செய்து வேறு ஐந்து தாலந்து ஈட்டினார். அவ்வாறே இரண்டு தாலந்து பெற்றவர் மேலும் இரண்டு தாலந்து ஈட்டினார். ஒரு தாலந்து பெற்றவரோ போய் நிலத்தைத் தோண்டித் தம் தலைவரின் பணத்தைப் புதைத்து வைத்தார்.”

நல்வாழ்வு:

ஒன்று தானே என்று எண்ணி
ஒளித்துப் புதைத்தான் ஒருவன்.
இன்று இப்படிச் செய்யாதிருக்க
எடுத்துரைக்கிறார் இறைவன்.
சென்றுபோன நாட்களில் செய்த,
தவறை இனிமேல் தொடராதீர்;
என்று கூறும் அடியனும் பணிய
எனக்கும் வேண்டல் ஏறெடுப்பீர்!
ஆமென்.

வானின் செய்தி

வந்தேன் மீண்டும் உம்மிடமே;
வானின் செய்தி கொடுத்திடவே.
தந்தேன் நெஞ்சை இறையிடமே;
தமிழர் மீட்பு அடைந்திடவே!
நல்வாழ்த்து:
விடுதலை அளிக்கும் இறையைப் புகழ்வீர்;
வேண்டும் நன்மை வருவது காண்பீர்.
கெடுதலை வெறுக்கும் நெஞ்சம் ஈவீர்;
கிறித்து அரசில் இடம் பிடிப்பீர்!

நல்வாக்கு:

மத்தேயு 25:14-15.
தாலந்து உவமை

”விண்ணரசைப் பின்வரும் நிகழ்ச்சி வாயிலாகவும் விளக்கலாம்: நெடும் பயணம் செல்லவிருந்த ஒருவர் தம் பணியாளர்களை அழைத்து அவர்களிடம் தம் உடைமைகளை ஒப்படைத்தார். அவரவர் திறமைக்கு ஏற்ப ஒருவருக்கு ஐந்து தாலந்தும் வேறொருவருக்கு இரண்டு தாலந்தும், இன்னொருவருக்கு ஒரு தாலந்தும் கொடுத்துவிட்டு நெடும் பயணம் மேற்கொண்டார்.”

நல்வாழ்வு:
ஐந்தோ இரண்டோ ஒன்றோ,
அளித்தவர் ஆண்டவரன்றோ?
தந்தவர் விருப்பை எதிர்த்துத்
தவறாய் உழைத்தல் நன்றோ?
எந்த வரம் என்றில்லை.
இங்கு தேவை வாழ்க்கை.
அந்த அறிவு வந்தால்
ஆகாதது ஒன்றில்லை!
ஆமென்.

எனது சாதி!

எந்த சாதி என்பவரே,
எனது சாதி சொல்லவா?
அந்த சாதி யாவருக்கும்
சொந்த சாதி அல்லவா?

நான் ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு வேளையும், வெவ்வேறு இடங்களில், வெவ்வேறு நிலைகளில் சாதி மாறுகிறவன். எப்படித் தெரியுமா?

காலையில் எழுந்தவுடன் இறைவேண்டல் ஏறெடுத்து, திருமறை வாசிக்கிறேன். அப்போது மட்டும் அந்தணன்.

அதன் பின்னர், என் வீட்டாரோடும், மற்றவர்களோடும் சண்டைபோடுகிறேன்; அப்போது நான் சத்திரியன்.

வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் என்னுடையவர்களை விற்கப் பார்க்கிறேன்; அவர்களை வைத்துப் பொருள் சேர்க்கப் பார்க்கிறேன். அப்போதெல்லாம் நான் வைசியன்.

உடல் உழைக்கும் போதெல்லாம், நான் சூத்திரன்.

உடல் அழுக்கைக் களையும்போதோ, நான் பஞ்சமன்.

இப்படி நான் மட்டுமல்ல, சாதி வேறுபாடு பார்க்கிற எல்லா மனிதர்களும் எல்லா இடங்களிலும் சாதி மாறுகிறார்கள்!

எனவேதான் சொல்கிறோம்:

ஒன்றே குலம், ஒருவனே தெய்வம்!
நன்றே கேட்போம்; யாவரையும் இணைப்போம்!

நற்செய்தியும் நல்வாழ்வும்

பேசும் வாக்குகள் வாக்கல்ல;
பிழைகள் உண்டு அறிவீரே.
இயேசுவின் வாக்கே திருவாக்கு;
இதனை உணர்ந்து வருவீரே!
நல்வாழ்த்து:
நம்பிக்கையாலே நேர்மை தரும்
நல்லிறையே உமைப் போற்றுகிறேன்.
எம்மக்கள் யாவரும் நேர்மைபெற
இன்றும் உம்மை வேண்டுகிறேன்!
நல்வாக்கு: மத்தேயு 25:10-13.
”அவர்களும் வாங்கப் புறப்பட்டுச் சென்றார்கள். அப்போது மணமகன் வந்து விட்டார். ஆயத்தமாயிருந்தவர்கள் அவரோடு திருமண மண்டபத்துக்குள் புகுந்தார்கள். கதவும் அடைக்கப்பட்டது. பிறகு மற்றத் தோழிகளும் வந்து, ‘ ஐயா, ஐயா, எங்களுக்குக் கதவைத் திறந்துவிடும் ‘ என்றார்கள். ‘ அவர் மறுமொழியாக, ‘ உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்; எனக்கு உங்களைத் தெரியாது ‘ என்றார். எனவே விழிப்பாயிருங்கள்; ஏனெனில் அவர் வரும் நாளோ வேளையோ உங்களுக்குத் தெரியாது.”
நல்வாழ்வு:
அருட்கதவு திறந்துளது;
ஆண்டவருள் வாருங்கள்.
அடைத்தபின்னர் திறவாது;
அனைவருக்கும் கூறுங்கள்.
இருட்காலம் வருகிறது;
இயேசுவையே பாருங்கள்.
இன்றே விடுதலை நாள்;
இறையரசில் சேருங்கள்!
ஆமென்.
பி.கு.
பயணம் அழைப்பதால் செல்கின்றேன்.
பாதுகாக்கிறார் மகிழ்கின்றேன்.
இயன்ற வரையில் மன்றாட
இனிய நண்பா, கேட்கின்றேன்!

நற்செய்தி

வெற்றி வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு,
வேண்டும் நம்முள் அருள் வாக்கு.
பற்றிக் கொண்ட பாவம் நீக்கு;
பாரில் இதுவே சரி நோக்கு!
நல்வாழ்த்து:
தீமைகள் என்னைச் சூழ்ந்தாலும்,
தெய்வமே உம்மைப் புகழ்ந்திடுவேன்.
ஊமையாய் இருக்க வைத்தாலும்,
உள்ளத்தால் நான் போற்றிடுவேன்.
நல்வாக்கு:மத்தேயு 25:8-9.
”அப்போது அறிவிலிகள் முன்மதியுடையோரைப் பார்த்து, ‘ எங்கள் விளக்குகள் அணைந்துகொண்டிருக்கின்றன; உங்கள் எண்ணெயில் எங்களுக்கும் கொடுங்கள் ‘ என்றார்கள். முன்மதி உடையவர்கள் மறுமொழியாக, ‘ உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் எண்ணெய் போதுமான அளவு இராமல் போகலாம். எனவே வணிகரிடம் போய் நீங்களே வாங்கிக்கொள்வதுதான் நல்லது ‘ என்றார்கள்.”
 

நல்வாழ்வு:

கொடுத்து மகிழும் இறையிடம் கேட்போம்;
கொடுக்கும் காலம் வாங்கிடுவோம்.
அடுத்து  நிற்கும் மனிதரைக் கேளோம்;
ஆவியரிடமே ஏங்கிடுவோம்.
தடுத்து நிறுத்தும், தவற்றை உணர்த்தும்,
தந்தையின் வாக்கைப் பரப்பிடுவோம்.
எடுத்து வைக்கும் விளக்கில் எண்ணெய்
இருக்க வேண்டும், நிரப்பிடுவோம்!
ஆமென்.

 

The Truth

கிறித்துவின் அருளைப் பெறுவதற்குக்
கேட்போமா நாம் நற்செய்தி?
வெறித்தனச் செயலை விடுவதற்கு,
வேண்டும் நமக்கு அருட்செய்தி!
நல்வாழ்த்து:
வாக்கருளும் மைந்தனே போற்றி;
வாழ்விக்கும் தந்தையே போற்றி.
காக்க வரும் ஆவியர் போற்றி;
காலமெலாம் இறையே போற்றி!
நல்வாக்கு:மத்தேயு 25:5-7.
“மணமகன் வரக் காலந் தாழ்த்தவே அனைவரும் தூக்க மயக்கத்தால் உறங்கிவிட்டனர். நள்ளிரவில், ‘ இதோ மணமகன் வருகிறார். அவரை எதிர்கொள்ள வாருங்கள் ‘ என்ற உரத்த குரல் ஒலித்தது.  மணமகளின் தோழியர் எல்லாரும் எழுந்து தங்கள் விளக்குகளை ஒழுங்குபடுத்தினர்.”
நல்வாழ்வு:

இல்லாத எண்ணெய்
இருப்பதாய் எண்ணி,
விளக்கைக் கொளுத்துகின்றார்;
வெட்கம் கொள்கின்றார்!
கல்லாத மூடர்
வரிசையில் நின்று,
கருத்தை இழக்கின்றார்;
கைவிடப் படுகின்றார்;
எல்லோரும் மீள
ஏங்கும் இறைவன்
எண்ணெய் தருகின்றார்;
ஏற்பவர் மகிழ்கின்றார்.
நல்லாயன் சொல்லே,
விளக்கின் எண்ணெய்.
நம்பினோர் நிறைக்கின்றார்;
நல்லொளி கொடுக்கின்றார்!
ஆமென்.

 

நற்செய்தி

தள்ளுபடியாகுதே
உண்மை;
கொள்ளைபோகுதே
நன்மை.
கள்ளத்தனமே
வாழ்க்கை;
வெள்ளையாக்குமே
என்னை!
நல்வாழ்த்து:
காலையிலும் புகழ்வேன்;
மாலையிலும் புகழ்வேன்.
வேலையிலும் புகழ்வேன், எவ்
வேளையிலும் புகழ்வேன்!
பாலையிலும் புகழ்வேன்;
பசியினிலும் புகழ்வேன்.
ஓலையிலே புகழ்ந்தேன், இனி
ஓய்வின்றி புகழ்வேன்!
நல்வாக்கு:மத்தேயு 25:1-4.
பத்து தோழியர் உவமை

”அந்நாளில் விண்ணரசு எவ்வாறு இருக்கும் என்பதைப் பின்வரும் நிகழ்ச்சி வாயிலாக விளக்கலாம்: மணமகனை எதிர்கொள்ள மணமகளின் தோழியர் பத்துப்பேர் தங்கள் விளக்குகளை எடுத்துக் கொண்டு புறப்பட்டுச் சென்றார்கள். அவர்களுள் ஐந்து பேர் அறிவிலிகள்; ஐந்து பேர் முன்மதி உடையவர்கள். அறிவிலிகள் ஐவரும் தங்கள் விளக்குகளை எடுத்துச் சென்றார்கள்; ஆனால் தங்களோடு எண்ணெய் எடுத்துச் செல்லவில்லை. முன்மதியுடையோர் தங்கள் விளக்குகளுடன் கலங்களில் எண்ணெயும் எடுத்துச் சென்றனர்.”

நல்வாழ்வு:
எங்கும் இருளை அகற்றுதல்தான்,
இறைப்பணி என்று தெரிந்திடுவோம்.
இங்கே இதனைச் செய்யாமல்,
இருப்பதற்காகவும் வருந்திடுவோம்.
பொங்கும் அருளாய் புது எண்ணெய்,
புனிதர் நமக்குத் தருகின்றார்.
மங்கா ஒளியை நாம் கொடுக்க,
மண் விளக்கை நிரப்பிடுவோம்!
ஆமென்.

நற்செய்தி

தூண்டிலும் வலையும் துரத்துகையில்,
தூயவர் வாக்கே மீட்பு தரும்.
வேண்டுதலோடு நீர் வாரும்.
விருப்பம் கூடும், வாழ்வு பெறும்!
நல்வாழ்த்து:
மீட்பரைப் புகழ வாருங்களே.
மீட்பில் மகிழ வாருங்களே.
கேட்பவர் எவரும் மீட்புறுவார்;
கிறித்துவைப் புகழ்ந்து பாருங்களே!
நல்வாக்கு:
மத்தேயு 24:45-47.
நம்பிக்கைக்குரிய பணியாளர்

” தம் வீட்டு வேலையாள்களுக்கு வேளாவேளை உணவு பரிமாறத் தலைவர் அமர்த்திய நம்பிக்கைக்கு உரியவரும் அறிவாளியுமான பணியாளர் யார்? தலைவர் வந்து பார்க்கும் போது தம் பணியைச் செய்துகொண்டிருப்பவரே அப்பணியாளர். அவர் பேறு பெற்றவர்.அவரைத் தம் உடைமைகளுக்கெல்லாம் அதிகாரியாக அவர் அமர்த்துவார் என உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்.”

நல்வாழ்வு:
உண்மை எங்கு இருக்கிறதோ,
உயர்வு ஒருநாள் நிச்சயமே.
பண்பு எங்கு தழைக்கிறதோ,
படைத்தவர் இருப்பது அவ்விடமே.
கண்ணிமைக்கும் நேரத்திலே,
கடவுள் வந்தால் என்சொல்வோம்?
எண்ணிப் பார்த்து இனியேனும்
இறைவாக்கின்படி வாழ்ந்திடுவோம்!
ஆமென்.