மன்றாட மறக்கவேண்டாம்!

நல்வாழ்த்து:
நம்புவோம் இயேசுவை நாம்;
நன்மைகள் பறந்து வரும்.
வம்புகளோ பாய்ந்தோடும்;
வாழ்த்துவோம் அவரை நாம்!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26:43-44.
“அவர் திரும்பவும் வந்தபோது சீடர்கள் உறங்கிக்கொண்டிருப்பதைக் கண்டார். அவர்களுடைய கண்கள் தூக்கக் கலக்கமாய் இருந்தன. அவர் அவர்களை விட்டு மீண்டும் சென்று மறுபடியும் அதே வார்த்தைகளைச் சொல்லி மூன்றாம் முறையாக இறைவனிடம் வேண்டினார்.”

நல்வாழ்வு:
துன்பம் தமக்கென்றால்,
தூங்காது இருப்பவரே,
அன்பர் அடைந்தாலும்,
அயராது உழைப்பவரே,
இன்முக இயேசன்று
யாரை எதிர்பார்த்தார்?
மன்றாடிக் கேட்பவரை
மறுபடியும் தேடுகிறார்!
ஆமென்.

Photo: நல்வாழ்த்து:
நம்புவோம் இயேசுவை நாம்;
நன்மைகள் பறந்து வரும்.
வம்புகளோ பாய்ந்தோடும்;
வாழ்த்துவோம் அவரை நாம்!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26:43-44.
"அவர் திரும்பவும் வந்தபோது சீடர்கள் உறங்கிக்கொண்டிருப்பதைக் கண்டார். அவர்களுடைய கண்கள் தூக்கக் கலக்கமாய் இருந்தன. அவர் அவர்களை விட்டு மீண்டும் சென்று மறுபடியும் அதே வார்த்தைகளைச் சொல்லி மூன்றாம் முறையாக இறைவனிடம் வேண்டினார்."

நல்வாழ்வு:
துன்பம் தமக்கென்றால்,
தூங்காது இருப்பவரே,
அன்பர் அடைந்தாலும், 
அயராது உழைப்பவரே,
இன்முக இயேசன்று 
யாரை எதிர்பார்த்தார்?
மன்றாடிக் கேட்பவரை 
மறுபடியும் தேடுகிறார்!
ஆமென்.
LikeLike ·  

மடியும் நெல்லைப் பார்!

நல்வாழ்த்து:
இன்பம் கூட்டும் இறையைப் புகழ்வேன்,
இன்றும் கூடத்தான்.
துன்பம் கழிக்கும் அவர் செயல் புகழ்வேன்;
துயர்கள் மறையத்தான்!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26:42.
“மீண்டும் சென்று, ‘ என் தந்தையே, நான் குடித்தாலன்றி இத்துன்பக்கிண்ணம் அகல முடியாதென்றால், உமது திருவுளப்படியே ஆகட்டும் ‘ என்று இரண்டாம் முறையாக இறைவனிடம் வேண்டினார்.”

நல்வாழ்வு:
குடித்து முடித்தால்தான்
குவளை அகலுமெனில்,
கொஞ்சமும் வையேன் நான்;
குவளைத் துன்பந்தான்.

மடிந்து போனால்தான்
மணிக்கதிர் பிறக்குமெனில்,
மடிவேன் நெல்லாய் நான்;
மாநிலம் மகிழத்தான்!
ஆமென்.

Photo: நல்வாழ்த்து:
இன்பம் கூட்டும் இறையைப் புகழ்வேன்,
இன்றும் கூடத்தான்.
துன்பம் கழிக்கும் அவர் செயல் புகழ்வேன்;
துயர்கள் மறையத்தான்!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26:42.
"மீண்டும் சென்று, ' என் தந்தையே, நான் குடித்தாலன்றி இத்துன்பக்கிண்ணம் அகல முடியாதென்றால், உமது திருவுளப்படியே ஆகட்டும் ' என்று இரண்டாம் முறையாக இறைவனிடம் வேண்டினார்."

நல்வாழ்வு:
குடித்து முடித்தால்தான் 
குவளை அகலுமெனில்,
கொஞ்சமும் வையேன் நான்;
குவளைத் துன்பந்தான்.

மடிந்து போனால்தான் 
மணிக்கதிர் பிறக்குமெனில்,
மடிவேன் நெல்லாய் நான்;
மாநிலம் மகிழத்தான்!
ஆமென்.

தூய ஆவியரே!

  1. நல்வாழ்த்து:
  2. போற்றிடுவோம் நல்லிறையை,
   புவிதனில் நாம் இருக்கையிலே.
   நேற்றிருந்தோர் இன்றில்லை;
   நினைப்போம் நாம் நம் நிலையை!

   நல்வாக்கு:
   மத்தேயு 26: 40-41.
   “அதன் பின்பு அவர் சீடர்களிடம் வந்து அவர்கள் உறங்கிக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டு பேதுருவிடம், ‘ ஒரு மணி நேரம்கூட என்னோடு விழித்திருக்க உங்களுக்கு வலுவில்லையா? உங்கள் மனம் ஆர்வமுடையதுதான்; ஆனால் உடல் வலுவற்றது. எனவே சோதனைக்கு உட்படாதிருக்க விழித்திருந்து இறைவனிடம் வேண்டுங்கள் ‘ என்றார்.”

   நல்வாழ்வு:
   தூய ஆவியரே,
   தெய்வத் திருவுருவே,
   துவளும் உடல் பாரும்;
   துணிவை நீர் தாரும்.

   மாய உலகினிலே,
   மயங்கி விழுகையிலே,
   மடையன் எனை மீட்க,
   மன்னா, நீர் வாரும்!
   ஆமென்.

   Photo: நல்வாழ்த்து:
போற்றிடுவோம் நல்லிறையை,
புவிதனில் நாம் இருக்கையிலே.
நேற்றிருந்தோர் இன்றில்லை;
நினைப்போம் நாம் நம் நிலையை!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26: 40-41.
"அதன் பின்பு அவர் சீடர்களிடம் வந்து அவர்கள் உறங்கிக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டு பேதுருவிடம், ' ஒரு மணி நேரம்கூட என்னோடு விழித்திருக்க உங்களுக்கு வலுவில்லையா? உங்கள் மனம் ஆர்வமுடையதுதான்; ஆனால் உடல் வலுவற்றது. எனவே சோதனைக்கு உட்படாதிருக்க விழித்திருந்து இறைவனிடம் வேண்டுங்கள் ' என்றார்."

நல்வாழ்வு:
தூய ஆவியரே,
தெய்வத் திருவுருவே,
துவளும் உடல் பாரும்;
துணிவை நீர் தாரும்.

மாய உலகினிலே,
மயங்கி விழுகையிலே,
மடையன் எனை மீட்க,
மன்னா, நீர் வாரும்!
ஆமென்.
 1.  

துன்பக் குவளை ஏந்துகிறேன்.

நல்வாழ்த்து:
படையும் நம்பேன், எடையும் நம்பேன்.
படைத்தவர் உமையே நம்பிடுவேன்.
கிடைக்கும் இந்த புதிய நாளில்
கிறித்து புகழைப் பாடிடுவேன்!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26:38-39.
“அவர், ‘ எனது உள்ளம் சாவு வருமளவுக்கு ஆழ்துயரம் கொண்டுள்ளது. நீங்கள் என்னோடு இங்கேயே தங்கி விழித்திருங்கள் ‘ என்று அவர்களிடம் கூறினார். பிறகு அவர் சற்று அப்பால் சென்று முகங்குப்புற விழுந்து, ‘ என் தந்தையே, முடிந்தால் இத்துன்பக் கிண்ணம் என்னை விட்டு அகலட்டும். ஆனாலும் என் விருப்பப்படி அல்ல, உம் விருப்பப் படியே நிகழட்டும் ‘ என்று கூறி இறைவனிடம் வேண்டினார்.

நல்வாழ்வு:
துன்பக் கடலில் நீந்துகிறேன்;
துயரக் குவளையும் ஏந்துகிறேன்.
இன்பம் மட்டும் போதுமென்று,
இதனை விடவும் விரும்புகிறேன்.

அன்றைய நாளின் உம் வேண்டல்,
அருள் பொழியத் தெளிவுற்றேன்.
ஒன்றுமில்லை என் வலியே;
உணர்ந்து நானும் குடித்திடுவேன்!
ஆமென்.

Photo: நல்வாழ்த்து:
படையும் நம்பேன், எடையும் நம்பேன்.
படைத்தவர் உமையே நம்பிடுவேன்.
கிடைக்கும் இந்த புதிய நாளில் 
கிறித்து புகழைப் பாடிடுவேன்!

நல்வாக்கு:
மத்தேயு 26:38-39.
"அவர், ' எனது உள்ளம் சாவு வருமளவுக்கு ஆழ்துயரம் கொண்டுள்ளது. நீங்கள் என்னோடு இங்கேயே தங்கி விழித்திருங்கள் ' என்று அவர்களிடம் கூறினார். பிறகு அவர் சற்று அப்பால் சென்று முகங்குப்புற விழுந்து, ' என் தந்தையே, முடிந்தால் இத்துன்பக் கிண்ணம் என்னை விட்டு அகலட்டும். ஆனாலும் என் விருப்பப்படி அல்ல, உம் விருப்பப் படியே நிகழட்டும் ' என்று கூறி இறைவனிடம் வேண்டினார்.

நல்வாழ்வு:
துன்பக் கடலில் நீந்துகிறேன்;
துயரக் குவளையும் ஏந்துகிறேன்.
இன்பம் மட்டும் போதுமென்று,
இதனை விடவும் விரும்புகிறேன்.

அன்றைய நாளின் உம் வேண்டல்,
அருள் பொழியத் தெளிவுற்றேன்.
ஒன்றுமில்லை என் வலியே;
உணர்ந்து நானும் குடித்திடுவேன்!
ஆமென்.

இறைவேண்டல்

நல்வாழ்த்து:
கேட்கும் ஏழையர் பெறுவதற்கு,
கிறித்துவின் அருளைக் கேட்கின்றோம்.
மீட்பைக் கண்கள் காண்பதற்கு,
மேலும் நெஞ்சைத் திறக்கின்றோம்.
வேட்கை வேறு எதுவுமில்லை.
விருப்பம் உமதே தொழுகின்றோம்.
நாட்கள் வேண்டும் உழைப்பதற்கு;
நம்பி உம்மைப் பணிகின்றோம்!

நல்வாக்கு: மத்தேயு 26:36-37.

கெத்சமனித் தோட்டத்தில் இயேசு:

“பின்னர் இயேசு சீடர்களுடன் கெத்சமனி என்னும் இடத்திற்கு வந்தார். அவர், ‘ நான் அங்கே போய் இறைவனிடம் வேண்டும்வரை இங்கே அமர்ந்திருங்கள் ‘ என்று அவர்களிடம் கூறி, பேதுருவையும் செபதேயுவின் மக்கள் இருவரையும் தம்முடன் கூட்டிச் சென்றார். அப்போது அவர் துயரமும் மனக்கலக்கமும் அடையத் தொடங்கினார்.”

நல்வாழ்வு:

அழுதிட ஆயிரம் குறையிருந்தும்,
அவற்றை ஆண்டவர் ஒதுக்கிவிட்டு,
தொழுது இறையிடம் கேட்டதெல்லாம்
தொலைந்தோர் மீட்பைக் குறித்தாமே.
விழுந்து வேண்டும் இறைமகனின்
விருப்பை இன்று அறிந்துவிட்டு,
எழுந்து நமக்காய் அழுவதெல்லாம்,
ஏற்றது இல்லை அறிவோமே!
ஆமென்.

தேயிலைச் செய்தி!

இப்படி எனக்குத் தோட்டமில்லை;
இருப்பினும் இவ்வழி செல்கின்றேன்.
எப்படி இறைவன் தந்தாரோ,
அவற்றில் நிறைவு அடைகின்றேன்!
முப்படி உணவு எனக்கதிகம்;
மூன்று முறையும் தருகின்றார்.
அப்படி அளித்திடத் தகுதியில்லை;
ஆயினும் அன்பால் நிறைக்கின்றார்!-கெர்சோம் செல்லையா.

Photo: தேயிலைச் செய்தி!</p>
<p>இப்படி எனக்குத் தோட்டமில்லை;<br />
இருப்பினும் யானும் செல்கின்றேன்.<br />
எப்படி இறைவன் தந்தாரோ,<br />
அவற்றில் நிறைவு அடைகின்றேன்!<br />
முப்படி உணவு எனக்கதிகம்;<br />
மூன்று முறையும் தருகின்றார்.<br />
அப்படி அளித்திடத் தகுதியில்லை;<br />
ஆயினும் அன்பால் நிறைக்கின்றார்!</p>
<p>-கெர்சோம் செல்லையா.

ஒளியே , நான் புகழ்வது, இறை மொழியே!

நல்வாழ்த்து:
இன்பம் ஊட்டும் இயற்கை ஒளியே,
எடுத்துச் சொல்ல மறப்பின் பழியே.
உன்னைப் படைத்த இறையின் மொழியே,
உண்மையில் அழகு; அதுதான் வழியே!
நல்வாக்கு;மத்தேயு 26:33-35.
“அதற்குப் பேதுரு அவரிடம், ‘ எல்லாரும் உம்மை விட்டு ஓடிப் போய்விட்டாலும் நான் ஒரு போதும் ஓடிப்போக மாட்டேன் ‘ என்றார். இயேசு அவரிடம், ‘ இன்றிரவில் சேவல் கூவுமுன் மும்முறை நீ என்னை மறுதலிப்பாய் என உறுதியாக உனக்குச் சொல்கிறேன் ‘ என்றார். பேதுரு அவரிடம், ‘ நான் உம்மோடு சேர்ந்து இறக்க வேண்டியிருந்தாலும் உம்மை ஒருபோதும் மறுதலிக்க மாட்டேன் ‘ என்றார். அவ்வாறே சீடர்கள் அனைவரும் சொன்னார்கள்.”
நல்வாழ்வு:
ஊன் உணர்வில் உரைப்பதுவும்
உண்மையாய் இருக்காது.
நான் முடிப்பேன் என்பதுவும்
நடுவீட்டைத் தாண்டாது.
தேன் மதுரத் தமிழ்ப்பாவும்,
தெவிட்டாமல் இருக்காது.
வான் அரசர் திருவாக்கோ
வழுவாது நிற்கிறது!
ஆமென்.

பாறையுள்ளும் பாயும் ஒளியே!

நல்வாழ்த்து:
ஓடும் வாழ்வின் உண்மை தேடும்;
உணர்வடைந்து இறையைப் பாடும்.
நாடும் நன்மை நம்மை நாடும்;
நம்புவோர்க்கு யாவும் கூடும்!
நல்வாக்கு: மத்தேயு 26:31-32
“அதன்பின்பு இயேசு அவர்களிடம்,”இன்றிரவு நீங்கள் அனைவரும் என்னை விட்டு ஓடிப்போவீர்கள். ஏனெனில்”ஆயரை வெட்டுவேன், அப்போது மந்தையிலுள்ள ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும்” என்று மறைநூலில் எழுதியுள்ளது. நான் உயிருடன் எழுப்பப்பட்ட பின்பு உங்களுக்கு முன்பே கலிலேயாவுக்குப் போவேன்” என்றார்.”
நல்வாழ்வு:
கல்லாய் நெஞ்சம் மாறுவதாலே,
கடவுளை விட்டுஅகன்றிடலாம்.
சொல்லாம் ஒளிச்சுடர் சூழுவதாலே,
சூது நீங்கிச் சேர்ந்திடலாம்.
எல்லா உறவும் இறையுடன் மகிழ,
எளியோர் நாமும் வேண்டிடலாம்.
நல்லோராக மாற்றும் இறையை
நம்பி நாமும் வாழ்ந்திடலாம்!
ஆமென்.

மலர்ப்படுக்கை

இதுதான் வாழ்க்கைப் படுக்கை!
மலர்ப்படுக்கை வாழ்க்கைக் கேட்டேன்;
இலைப் படுக்கை கிடைத்ததுவே!
விலையுயர்ந்த வேலை எனினும்,
தலை சாய்த்தால் விழுவேனே!-கெர்சோம் செல்லையா.

Photo

ஆயரே, ஆண்டவரே!

நல்வாழ்த்து:
ஆட்டை மேய்க்கும் ஆயன்போல்
ஆண்டவர் தருவதில் மகிழ்வாயே.
வேட்டையாடுதல் விட்டு விட்டு,
விண்ணின் விருப்பில் தொழுவாயே!
நல்வாக்கு: மத்தேயு 26:29-30.
இனிமேல் என் தந்தையின் ஆட்சி வரும் அந்நாளில்தான் நான் உங்களோடு திராட்சைப் பழ இரசத்தைக் குடிப்பேன்; அதுவரை குடிக்கமாட்டேன் என நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன் ‘என்றார். அவர்கள் புகழ்ப் பாடல் பாடிவிட்டு ஒலிவ மலைக்குச் சென்றார்கள்.”
 
நல்வாழ்வு:
துன்பக் குவளை கையினிலே;
நன்றிப் பாவோ வாயினிலே!
என்னில் இல்லா இப்பண்பே,
உன்னில் கண்டு கேட்டேனே!
முன்பு நானும் நோவினிலே,
சொன்னவையோ சுடுமொழியே.
இன்று எண்ணி வருந்துகிறேன்;
மன்னிப்பாயா இறைமகனே!
ஆமென்.
 Jesus-Good-Shepherd-guides-me