முதற்கண் வணங்கிடுவோம்!கிறித்துவின் வாக்கு: 10:5-6.

5ஒரு வீட்டில் பிரவேசிக்கிறபோது: இந்த வீட்டுக்குச் சமாதானம் உண்டாவதாகவென்று முதலாவது சொல்லுங்கள்.
6சமாதான பாத்திரன் அங்கே இருந்தால், நீங்கள் கூறின சமாதானம் அவனிடத்தில் தங்கும், இல்லாதிருந்தால் அது உங்களிடத்திற்குத் திரும்பிவரும்.

கிறித்துவில்  வாழ்வு:

மாற்றார் நம்முன் மமதையில் இருந்தும்,
மதித்து முதற்கண் வணங்கிடுவோம்.
தோற்றார் என்றே நமை நினைத்தாலும்,
தூய அமைதிக்கு இணங்கிடுவோம்.
வேற்றாராக வெறுக்கு மிந்நாட்டில்,
விண் வாக்கின்படி தாழ்ந்திடுவோம்.
போற்றல் புகழ்ச்சி இறையால் கிடைக்கும்;
புனிதர் வழியில் வாழ்ந்திடுவோம்!
ஆமென்.

20 thoughts on “”

 1. Hi! We are working with businesses like yours to support them in the creation of excellent websites and mobile apps of any complexity and specification.
  If your CEO / CTO / CIO has plans to launch new digital resources or update existing ones (to iOS 13 for example), Aplana can be a valuable partner and assist in achieving those goals.
  Aplana was featured on the Clutch Rating List of the Top-200 Best Custom Software Developers 2018 in the world (you may google this information).
  Since 1999 we have launched over 1500 small and large IT projects worldwide. We deliver digital projects to US customers through our highly skilled software teams in Eastern Europe.
  This structure allows us to keep the cost for our services reasonable and justified while maintaining a quality of work that is exceptionally high.
  Please contact us if you have any technical RFP ( request@aplana.us ) or visit us at http://aplana.us
  to get more info.
  Please, accept our apology if it currently doesn’t apply to you.

 2. Convert your traffic into clients with Animated Explainer Videos
  Let?s face it. There?s only 1 reason you have a website. To generate business, Right?

  You already have traffic. Want to convert more of your traffic into customers?
  They say a picture is worth a thousand words. Well, an animated explainer video is worth much more.

  You are too busy to read paragraph after paragraph of words on a website. Time is money and the quicker you can explain your business in an entertaining way to your visitors, the easier it is to convert them into your client.

  Watch this short 3 minute video and you?ll understand why successful businesses like Google, Amazon, Walmart and more use animated explainers video to get their message across.

  junepanama2000@gmail.com
  https://youtu.be/qCRNKMRETVg

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *