ஓநாய்களுக்குள்ளே ஓர் ஆடு!
கிறித்துவின் வாக்கு: லூக்கா 10:3.

3 புறப்பட்டுப்போங்கள்; ஆட்டுக்குட்டிகளை ஓநாய்களுக்குள்ளே அனுப்புகிறது போல, இதோ, நான் உங்களை அனுப்புகிறேன்.

கிறித்துவில் வாழ்வு:
பேநாய்க் கடித்தவர் முன்சென்று,
பேரிடர் வராது வந்திடலாம்.
ஒநாய்க் கூட்டம் உள்நுழைந்து,
ஓராடுயிருடன் வந்திடுமோ?
ஆனாலும் உம் சொல் கேட்டு,
அடியர் நாங்கள் செல்கின்றோம்.
நானாவிதத்தின் தீங்குகளும்,
நன்மை தராமல் முந்திடுமோ?
ஆமென்.

One thought on “”

 1. Hi! thetruthintamil.com

  We make offer for you

  Sending your business proposition through the Contact us form which can be found on the sites in the Communication partition. Contact form are filled in by our program and the captcha is solved. The superiority of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This technique improve the probability that your message will be read.

  Our database contains more than 25 million sites around the world to which we can send your message.

  The cost of one million messages 99 USD

  FREE TEST mailing of 50,000 messages to any country of your choice.

  This message is automatically generated to use our contacts for communication.

  Contact us.
  Skype live:contactform_18
  Email – ContactForm@make-success.com
  WhatsApp – +353899461815

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *